top of page

Alisa AI จับมือกับ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมผลักดันทางวิชาการด้าน AI

"Alisa" Generative AI ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรังสิต

เพื่อส่งเสริมด้านการวิจัย และการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ Alisa

แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และใช้ทรัพยากรทางวิชาการร่วมกัน เพื่อให้คนไทยปรับตัวทันการเปลี่ยนผ่านที่รวดเร็วของเทคโลยีล้ำสมัยในยุตปัจจุบัน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566
Comments


bottom of page