top of page
it-job-detail-top.jpg

IOS/Flutter Application Developer

หนึ่งในตำแหน่งที่เป็นหัวใจสำคัญของบริษัท มุ่งเน้น ค้นหา ผลิตงานวรรณกรรมร่วมสมัยที่ติดอันดับ วรรณกรรมแปลจาก จีน ไต้หวัน และผลงานอื่นๆอีกมากมาย ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีคุณสมบัติดังกล่าว นี่คือโอกาสสำคัญที่คุณจะได้แสดงศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่ เรากำลังรอคนที่มีความสามารถเช่นคุณอยู่

 รายละเอียดงาน
 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา Application ด้วย FlutterFramework (ถ้าเคยพัฒนา Native Application ด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

 2. มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา Application ด้วยภาษา Dart 

 3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Application Lifecycle

 4. สามารถพัฒนา Applicationได้ตรงตาม UX/UI Design ได้

 5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน Provider, Flutter Hooks

 6. มีความคุ้นเคยการทำงานทำงานร่วมกับ RESTful APIs. 

 7. สามารถใช้ commandline, git, SSH

 8. มี Growthmindset ยินดีที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และแบ่งปันความรู้ให้กับผู้อื่น 

 9. มีทักษะในการสื่อสารกับคนในทีม เพื่อให้คนในทีมเข้าใจวัตถุประสงค์ของงานหรือ task นั้นๆ และ delivery งาน ให้ออกมาตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 10. มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชัน iOS, Android (Store deployment, certificates, provisioning)
  คุณสมบัติ

 คุณสมบัติ
 1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป

 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

 3. หากมีความรู้ทั้ง iOS และ Android จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 4. หากมีความรู้ด้าน Firebase จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 5. หากมีความรู้เกี่ยวกับ Git จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 6. หากมีความรู้เกี่ยวกับ AWS จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 7. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี (**สำหรับ senior ขึ้นไป)

 8. มีประสบการณ์งานด้านการบริหารโครงการ (**สำหรับ senior ขึ้นไป)

 9. มีทัศนคติที่ดีต่องานทำงานและเพื่อนร่วมงาน

ติดต่อสำนักงาน

อีเมลล์ : Hr@Kawebook.com

โทรศัพท์ : 094-3047887

bottom of page