top of page

Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2022 on the Company's website.

Icon-PDF.png

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

Icon-PDF.png

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น EGM65-1 (1-4)

Icon-PDF.png

สรุปรายละเอียดสำคัญของการออก GLORY-W1 (5-9)

Icon-PDF.png

แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (10-13)

Icon-PDF.png

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (14-16)

Icon-PDF.png

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และการมอบฉันทะ (17-21)

Icon-PDF.png

ข้อมูลของกรรมการอิสระตัวแทนรับมอบฉันทะ (22-24)

Icon-PDF.png

คู่มือการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (25-35)

Icon-PDF.png

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก., แบบ ข. และ แบบ ค.) (36-48)

Icon-PDF.png

แบบฟอร์มลงทะเบียนการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) (49)

Icon-PDF.png

ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) (50)

IR CONTACT

Miss Hathairat Mahaphairoj

E-mail : ir@kawebook.com

Tel. : (+66)987654300

bottom of page